New Year Program at University Playground of Peradeniya on 2012.04.02